Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı 1. CiltKamu Hukuku (Anayasa-İdare-Ceza-Usul-Vergi-Devletler Umumi) e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı 1. CiltKamu Hukuku (Anayasa-İdare-Ceza-Usul-Vergi-Devletler Umumi) PDF EPUB


Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı 1. CiltKamu Hukuku (Anayasa-İdare-Ceza-Usul-Vergi-Devletler Umumi) - Prof. Dr. Ahmed Akgündüz pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Prof. Dr. Ahmed Akgündüz
DOSYA BOYUTU 5,68
TARİH 2011-10-04
ISBN 9757268512
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

Üç büyük ciltte tamamlanacak olan bu eser, müftüler ve vâizler için bir fetvâ ve fıkıh el kitabı; hukuk tarihi öğrencileri ve araştırmacıları için tam bir başvuru eseri; İlahiyatçılar ve özellikle de İslâm Hukuku alanında merakı olanlar ve araştırma yapacaklar için olmazsa olmaz bir temel kaynak ve nihayet hukuk alanında çalışan hâkimler ve yasama organları üyeleri için ise tam bir mukayeseli hukuk külliyâtı olma özelliğini taşımaktadır. Zira Mecelle ve onu takib eden dönemleri içinde telif edilmiş bütün kanunlaştırma hareketlerinin meyvelerini, resmi ve gayr-ı resmi olanlarıyla birlikte bu eserde bulmak mümkün olacaktır.Kamu hukûku kısmı, altı kitaptan oluştu ve kitabın 1. Cildini teşkil eyledi.Birinci Kitap: hukûkun genel prensipleri;İkinci Kitap: İslâm anayasa ve idâre hukûkuna dair 1) 622 tarihli Medine Site Devleti Anayasası 2)1453 Tarihli Fâtih Sultân Mehmed'in Teşkîlât Kânûnnâmesi (Kânûnnâme-i Âl-i Osmân); 3)1453 Tarihli Kânûnnâme-i Âl-i Osmân; 4)1527 Tarihli Kânûnî’nin Kânûnnâme-i Osmânî’si; 5) 1676 Tarihli Tevkı‘î Abdurrahman Paşa Kânûnnâmesi; 6) 1607 Tarihli Kavanîn-i Âl-i Osmân Der Hulâsa-i Mezâmîn-i Defter-i Dîvân; 7) 1750 Tarihli Teşrîfât Kânûnnâmesi; Tevkı‘î Abdurrahman Paşa Kânûnnâmesi; 8)1839 tarihli Tanzîmât Fermânı; 9) 1856 tarihli Islâhât Fermânı; 10) 1876 Tarihli Kânûn-ı Esâsî; 11)1864 tarihli Vilâyât Nizâmnâmesi; 12) 1871 tarihli İdâre-i Umûmiye-i Vilâyât Nizâmnâmesi; 13) 1982 tarihli İslâm Anayasası Ve Hükümleri; 14) 1981 tarihli İslâm’da İnsan Hakları Beyannamesi.Üçüncü Kitap: İslâm Ceza Hukûkuna dair 1) 1527 Tarihli Kânûnnâme-i Osmânî; 2) Dede Cöngi Efendi'nin Siyâet-i Şer‘iyyesi 3)1840 Tarihli Ceza Kânûnnâme-i Hümâyûnu; 4) 1851 Tarihli Kânûn-ı Cedîd; 5)1858 Tarihli Ceza Kânûnname-i Hümâyûnu; 6)1886 Tarihli Ömer Hilmi’nin Mi‘yâr-ı Adâleti ; 7) 1979 tarihli Pakistan Hudûd Kanunu.Dördüncü Kitap: Malî hukuka dair 1)De: Cöngi Efendi'nin Risâle Fî Beyt'il-Mâl’ı 2) Arâzîye Dâ’ir Kânûn-ı Osmânî (Kânûn-ı Cedîd).Beşinci Kitap: İslâm Usûl (Yargılama) hukûkuna dair 1) Mecellenin Usûle ilişkin üç kitabı (Md. 1613-1851); 2) 1917 Tarihli Usûl-i Muhâkeme-i Şer‘iyye Kararnâmesi; 3) 1855 Tarihli Tevcîhât-ı Menâsıb-ı Kazâ Nizâmnâmesi; 4) 1855 Tarihli Nüvvâb Hakkında Nizâmnâme; 5) 1873 Tarihli Meclis-i Tedkîkât-ı Şer‘iyye'nin Vezâ’ifini Hâvî Ta‘lîmât; 6) 1875 Tarihli Fetvâhâne Nizâmnâmesi; 7)1879 Tarihli Bilâ-beyyine mazmûnuyla amel ve hükm câ’iz olabilecek sûretde senedât-ı şer‘iyyenin tanzîmine dâ’ir ta‘lîmât-ı seniyye; 8) 1874 Tarihli Sicillât-ı Şer‘iyye ve Zabt-ı De‘âvî Cerîdeleri Haklarında Ta‘lîmât; 9)1868 tarihli Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye'nin Nizâmât-ı Esâsiyesi; 10) 1870 Tarihli Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye'nin Nizâmnâme-i Dâhilîsi; 11) 1871 tarihli Havâle Cem‘iyyeti'nin Vezâ’if ve Mu‘amelâtına Dâir Nizâmnâme; 12) 1871 tarihli İcrâ Cem‘iyyeti'nin Vezâ’if Ve Mu‘amelâtına Dâir Nizâmnâme; 13) 1872 tarihli Mehâkim-i Nizâmiye Hakkında Nizâmnâme; 14) 1872 tarihli Dersa‘âdet Hukûk-ı Âdiye ve Cezâiye Mehâkim-i Nizâmiyesi'nin Teşkîlât ve Vezâ’ifine Dâir Nizâmnâme.Altıncı Kitap:İslâm Devletler Umûmî Hukûkuna dair 1) 1693 Tarihli Tevkî‘î Abdurrahman Paşa Kânûnnâmesi’nden ilgili maddeler; 2)1750 tarihli Teşrîfât Kânûnnâmesi’nin devletler umûmî hukûku ile alakalı maddeleri; 3) Hem Fransa ve hem de Hollanda ile yapılan ve tasdik edilen bazı Mu‘âhedelerin suretleri.

...anbul, 2011. ...Hukuku Külliyatı 1. Cilt Kamu Hukuku (Anayasa-İdare-Ceza-Usul-Vergi-Devletler Umumi) ... İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı 1. Cilt Kamu Hukuku... ... . bulmak mümkün olacaktır.Kamu hukûku kısmı altı kitaptan oluştu ve kitabın 1. Cildini teşkil eyledi. AHMED AKGÜNDÜZ kitapları ve OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI 2011 baskısı kitaplar ile ikinci el HUKUKU KÜLLİYATI 1.CİLT KAMU HUKUKU-anayasa idare ceza usul vergi devletler umumi. ...Külliyatı 1. Cilt - Kamu Hukuku adlı eseri ücretsiz ve hızlı kargo güvencesiyle Halkkitabevi'n ... İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı 1. Cilt - Kamu Hukuku (Anayasa... ... ..Külliyatı 1. Cilt - Kamu Hukuku adlı eseri ücretsiz ve hızlı kargo güvencesiyle Halkkitabevi'nden. Hukuku Külliyatı 1. Cilt - Kamu HukukuAnayasa, İdare, Ceza, Usul, Vergi, Devletler Umumi. İslâm ve Osmanlı hukûku külliyâtı / Ahmed Akgündüz. Kamu hukuku (anayasa, idare, ceza, usul, vergi, devletler umumî) -- 2. Cilt. 500 |aİndeks s. [1069]-1147 (1. cilt). Dr. Ahmed Akgündüz'ün İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı adlı eseri müftüler BİRİNCİ CİLD: KAMU HUKUKU (ANAYASA-İDARE-CEZA-USUL-VERGİ-DEVLETLER UMUMÎ) Üç büyük ciltte... İşte islâm ve osmanlı hukûku külliyâtı'nın girişi. Bugün dünya büyük bir köy haline gelmiş bulunmaktadır. Kamu hukûku kısmı, altı kitaptan oluştu ve kitabın 1. Cildini teşkil eyledi. ...Hukuku (Anayasa - İdare - Ceza - Usul - Vergi - Devletler Umumî). Külliyâtı : Kamu Hukuku (Anayasa - İdare - Ceza - Usul İstanbul : Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 2011. Fiziks...