Çevrimiçi kitap okumak ister misiniz? Okuma İmam-ı RabbaniDini ve Tasavvufi Görüşleri e-book internet üzerinden. Web sitemiz ile EN İYİ KÜTÜPHANELER basit. Ücretsiz kayıt olun ve kitapları indirin. Mükemmel seçim!

İmam-ı RabbaniDini ve Tasavvufi Görüşleri PDF EPUB


Prof. Dr. Abdullah Kahraman

İmam-ı RabbaniDini ve Tasavvufi Görüşleri - Prof. Dr. Abdullah Kahraman pdf epub

FİYAT: BEDAVA

DİL: TÜRK

BİLGİ

YAZAR Prof. Dr. Abdullah Kahraman
DOSYA BOYUTU 7,54
TARİH 2019-09-10
ISBN 9944774574
BİÇİM: IOS PSD EPUB MOBI TXT

Aşağıdaki düğmeyi tıklayın ve ücretsiz kitap indirin!

AÇIKLAMA

İmam-ı Rabbânî (k.s.)’nin hayatı boyunca şu dört önemli görevi üstlendiğini görmekteyiz: Dîn-i ilâhî adındaki bozuk din ile mücâdele; müslümanlar arasındaki bid’at ve hurâfelerle mücâdele; müslümanları destekleyerek Hindûlar tarafından uğradık­ları zulmü engelleme; tasavvuf ehlinin yanlış anlayış ve uygulamalarını düzelt­me.Tasavvufu işin özü ve fıkhı işin kabuğu olarak gören kimi sûfî çevrelere reddiyede bulunup âhirette hesap zamanı gelince şeriattan sorulacağını, tasav­vuftan sorulmayacağını, tarîkat ve hakîkatın şeriata hizmetkâr olduğunu ifade etmiştir. Vahdet-i vücûd konusunu yanlış anlayan sûfîleri uyarmış, vahdet-i vücûdun üzerinde vahdet-i şuhûd adında bir mertebe olduğunu, onun da üzerinde abdiyyet mertebesi bulunduğunu, asıl hedefin abdiyyete ulaşmak olduğunu belirtmiştir.İmam-ı Rabbânî (k.s.) hayatı boyunca müntesiplerinin İslâmî kaidelere ve ehlisünnet çizgi-sine bağlı kalmayı vurgulamış, yaşadığı tasavvufî hâlleri ve seyr u sülük esnasındaki ruhî tecrübelerini aktarmış ve varlık konusunu derinlemesine tartışmıştır. Fikirlerini zahir uleması gibi zihnî ve rasyonel yaklaşımlarla değil, yaşadığı tasavvufî tecrübelerle temellen-dirmiştir. Yaşadığı dönemdeki Hindistan coğrafyasının dinî ve sosyal yapısındaki aksaklık-lara eserlerinde sıklıkla işaret eden İmam-ı Rabbânî (k.s.), önemli konularda yöneticileri uyarmış ve onların İslâmî esaslara riayet etmelerini teşvik etmiştir. Müridlerine yazdığı mektuplar-da tasavvufî konulara ağırlık veren İmam-ı Rabbânî (k.s.)’nin, devlet yöneticilerine yazdığı mektuplarda daha çok dinî ve sosyal konularla iktifa ettiği görülmektedir.Tasavvuf terminolojisine birtakım yenilikler getiren İmâm-ı Rabbânî (k.s.), daha önceki Nakşî geleneğinden farklı olarak letâife ayrı bir önem vermiş, bu latifelerin seyr ü sülûkta önemli bir mevkinin olduğuna dikkat çekmiştir

...inde Hindistan'ın siyasî, dinî ve ictimaî durumu yanında İmam'ın hayatı, eserleri, tasavvufî görüşleri, getirdiği yenilikler, kendisine yönelik tenkitler ve ... İmam-ı Rabbani Dini ve Tasavvufi Görüşleri ... ... 25.50 TL. Müridlerine yazdığı mektuplarda tasayyufi konulara ağırlık veren İmam-ı Rabbani (k.s.)'nin, devlet yöneticilerine yazdığı mektuplarda daha çok dini ve sosyal konularla iktifa ettiği... ...İmam Rabbani Hazretlerinin bu görüşü ve içtihadı, hem Said Nursi Hazretleri ile hem de ekser Ehl-i sünnet alimlerinin görüşleri ile uyuşmamaktadır. Burada temel ölçü dinin duyulup duyulmamasıdır. Müridlerine yazdığı mektuplarda tasayyufi konulara ağırlık veren İmam-ı Rabbani (k.s.)'nin, devlet yöneti ... İmam-ı Rabbani Dini ve Tasavvufi Görüşleri | bkmkitap.com ... . Burada temel ölçü dinin duyulup duyulmamasıdır. Müridlerine yazdığı mektuplarda tasayyufi konulara ağırlık veren İmam-ı Rabbani (k.s.)'nin, devlet yöneticilerine yazdığı mektuplarda daha çok dini ve sosyal konularla iktifa ettiği görülmektedir. Somuncu Baba Dergisi > Dergi > 230.Sayı > İMÂM RABBÂNÎ (K.S.)'NİN GENEL DİNÎ GÖRÜŞLERİ. İmâm Rabbânî (k.s.)'ye göre tasavvuf ve tarîkat, şerîatın hizmetkârıdır. Asıl ismi Ahmed Faruk-u Serhendî olan İmam-ı Rabbani Hazretlerin Hz. Dini hükümleri, fetvaları âhiret ulemasından sorup öğrenmek gerektir. İmam-ı Rabbanî tasavvuf ve düşünce tarihinde önemli mevki ihraz etmiş öncü şahsiyetlerdendir. Aksine o bunu İslam dininin hayatiyeti için bilinçli bir strateji gibi Tasavvufî ve Kelamî Görüşleri. ...mektuplarda tasayyufi konulara ağırlık veren İmam-ı Rabbani (k.s.)'nin, devlet yöneticilerine yazdığı mektuplarda daha çok dini ve sosyal Fas'ta Tasavvufi Hayat. Kadir Özköse. Kalem Yayınevi. 26.70 TL. Müridlerine yazdığı mektuplarda tasayyufi konulara ağırlık veren İmam-ı Rabbani (k.s.)'nin, devlet yöneticilerine yazdığı mektuplarda daha çok dini ve sosyal konularla iktifa ettiği... Kitabın Orjinal Adı. : İmam-ı Rabbani Dini ve Tasavvufi Görüşleri. Fikirlerini zahir uleması gibi zihni ve rasyonel yaklaşımlarla değil. yaşadığı tasavvufi tecrübelerle temellendirmiştir. Müridlerine yazdığı mektuplarda tasayyufi konulara ağırlık veren İmam-ı Rabbani (k.s.)'nin, devlet yöneticilerine yazdığı mektuplarda daha çok dini ve sosyal konularla iktifa ettiği görülmektedir. Müridlerine yazdığı mektuplarda tasayyufi konulara ağırlık veren İmam-ı Rabbani (k.s.)'nin, devlet yöneticilerine yazdığı mektuplarda daha çok dini ve sosyal konularla iktifa ettiği görülmektedir. ...